Homepage o Antonu Szemellikeru
03.30.2023.

Životopis pokojnoga farnika Antona Szemellikera iz Vulkaprodrštofa je sada publiciran na vlašćoj trojezičnoj stranici u internetu. Pokrenula ju je rodbina, da bi dokumentirali žitak farnika u Filežu.

Duhovnika Antona Szemellikera su po fileškoj buni komunisti 8. aprila 1919. ljeta odsudili na smrt zbog natentanja naroda na naoružano protivljenje. 10. aprila 1919. ljeta su ga u Šopronu ustriljili. Sada teče proces, da bi mučenika proglasili blaženim.

Na Vazmeni pandiljak, 10. aprila će jurski biškup András Veres u Šopronu služiti mašu u spomen Szemellikera, pri koj ćedu moliti da ga proglasu blaženim. Zatim ćedu u centru Svetoga Mihovila otvoriti izložbu u žitku Antona Szemellikera.

Homepage o Antonu Szemellikeru

ORF Hrvati

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch