Szemelliker Antal megemlékezés
04.12.2021.

A soproni Szent Mihály templomban, április 9-én, pénteken este 6 órakor, ünnepi szentmisében
emlékeztünk meg a vértanúsorsú SZEMELLIKER ANTAL fülesi plébánosról, akit hite miatt, 102 évvel
ezelőtt, Sopronban, koholt vádak alapján kivégeztek.

A szentmisét, melyben Szemelliker Antal boldoggá avatásáért is imádkoztak, Mogyorósi Márk Ányos
OSB és Horváth Imre soproni városplébános mutatták be horvát és magyar nyelven.

Ányos atya szentbeszédében utalt arra, hogy a húsvéti nyolcad minden egyes napja hordozza magán azt a keresztségi pecsétet, amelyben alámerültünk a víznek, Jézus Krisztussal együtt belemerítkeztünk a halálba, hogy vele együtt feltámadjunk az új életre. „Arra kaptunk meghívást, hogy a keresztségünket komoly kiindulópontként éljük meg, és Húsvétról Húsvétra megújuló élettérré váljon.” – Jeruzsálemi Szent Cirill ősi keresztségi katekézisét idézve Ányos atya felcsillantotta a keresztelési esemény mély ősi szimbolikáját, amely lényegében egyesülés Krisztus halálával és feltámadásával vérontás nélkül, és egyszerre belőle fakadó méltóság és tanúságtétel. Kivételes ragyogású példák azok az elődeink, akiknek megadatott, hogy még mélyebben egyesülhessenek Krisztussal az ő húsvéti misztériumában, így Szemelliker Antal atya is.

Szemelliker Antal vértanúságát a hívek elé állítva elmondta, hogy a tanúk, vértanúk és minden keresztény nemzedék megél egyfajta kettősséget a jövőre vonatkozó ígéret kapcsán, mely a jelen valóságban is jelentőséggel bír. A húsvéti gyertya az elégő áldozat és a megdicsőült sebek jelképe. Rátekintve minden hívő keresztény átélheti, hogy az ígéretek tökéletessége a jelen tökéletlenségei közepette is erőt és reményt adnak, megerősítenek és a külső nehéz körülmények ellenére is valós vigaszt és megoldásokat nyújtanak.A szentmise végén Ányos atya kérte a jelenlévő híveket, hogy a szentmisében megkezdett imádságot folytassák otthon is, imádkozzanak az Egyházmegyéért, valamint azért, hogy az Egyházmegye hívő közössége gyarapodjék tanúságtevő, hívő férfiakkal és nőkkel, papi és szerzetesi hivatásokkal.

A kópházi hívek horvát nyelvű éneke emelte a liturgia fényét.

Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Hanzséros György

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch