Inicijativa za postupak proglašenja blaženim
06.07.2019.

Ugarska biškupska konferencija podupira molbu Jurske biškupije, da inicijira postupak beatifikacije, ada proglašenja blaženim mučenika Antona Szemellikera. Rodjenoga Vulkaprodrštofca i fileškoga farnika Semelikera su pred 100 ljeti u Šopronu ustriljili po nalogu komunističkoga režima Bele Kuna.

To su odlučili pri ljetnoj konferenciji, ku su biškupi održali od 4. do 5. junija.

Mogyorósi: postupki proglašenja duraju ljeta dugo

Točno na dan umorstva 10. aprila su ljetos u Šopronu otkrili spomenploču i držali mašu zadušnicu u benediktinskoj crikvi. Pri toj je jurski biškup András Veres nazvistio, da će predložiti beatifikaciju Antona Szemellikera, je rekao predstojnik Hrvatske sekcije Jurske biškupije Anijan Marko Mogyorósi.


Spomentabla na crikvenom dvoru Vulkaprodrštofa kod ulaza u crikveni cimitor

Procedura je sada takova, da ćedu podloge predati Rimu. Rimljanska nadležna institucija će pak dati nalog za formiranje mjesnoga odbora, ki će se intenzivno baviti teološkimi i historičnimi detalji Szemellikerove sudbine, tako Mogyorósi.


U Filežu su imali igrokaz o Fileškoj buni

Prilikom 100. smrtnoga dana su se zvana u Šopronu i u Filežu i u rodnom selu Vulkaprodrštof različnimi priredbami spomenuli mučenika. Anton Szemelliker je pokopan na cimitoru u Filežu.


Grob mučenika u Filežu

Proglašenje blaženim je dugotrajni proces, ki more durati i desetljeća dugo. Pokrene se obično najranije pet ljet po smrti kandidata, u neki slučaji su Sveti oci dozvolili ranije postupke, na primjer kod svete majke Tereze i svetoga pape Ivana Pavla II.

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch