Prodrštof: Spomentabla Szemellikeru
05.28.2019.

U Vulkaprodrštofu su po nediljnoj maši u crikvenom dvoru otkrili trojezičnu spomentablu farniku Antonu Szemellikeru. Rodjenoga Vulkaprodrštofca su pred 100 ljeti, točno 10. aprila 1919. ljeta u Šopronu ustriljili po nalogu komunističkoga režima Bele Kuna. Predbacivali su mu, da je nahuskao Filešce protiv režima.

Tabla postavljena na inicijativu Szemellikerove obitelji

Spomentablu u Vulkaprodrštofu su dali postaviti općina i fara na inicijativu rodjakov, je rekao farski moderator David Grandić.

Neposredni povod za postavljenje spomentable je i rodjendan, koga bi 25.maja 1882. ljeta rodjeni Anton Szemelliker svečevao u ovi dani, tako David Grandić u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a.

Polag Grandićevih riči se kršćani i dandanas moru nešto naučiti od Szemellikerovoga postupanja i držanja u časi, ki su bili sudbonosni za hrvatska sela bivše zapadne Ugarske.

Jur u aprilu su Antonu Szemellikeru u Šopronu postavili spomenploču, i to na onoj zgradi u koj su ustriljili onda 37-ljetnoga farnika.

U Filežu su prilikom 100. obljetnice smrti Antona Szemellikera predstavili igrokaz o fileškoj buni i procesu sa smrtnom osudom farnika.

Načelnik Fric Carić, kanonik Tome Krojer i farrski moderator David Grandić

Prilikom 100. obljetnice Szemellikerove smrti smo sastavili preglednu stranicu o brojni spomenpriredba u čast umorenomu farniku Antonu Szemellikeru.

Vulkaprodrštof
Vulkapordány
Wulkaprodersdorf
Šopron
Sopron
Ödenburg
Filež
Füles
Nikitsch